agt0405.dll

Cette page liste toutes les ressources du fichiers agt0405.dll référencés sur le site. C'est un fichier du dossier I386 du CD d'installation de Windows XP. Pour le customizer vous pouvez utiliser le décompilateur ResHacker (gratuit) ou PE Explorer (payant).

AVI (Animation)

Bitmap

CUR (Curseur)

Icon (Icône)

GIF (resssources HTML)

JPG (resssources HTML)

PNG (resssources HTML)

String Table

101 Microsoft Agent
102 OtevYǭt &okno hlasových pYǭkazoč
103 ZavYǭt &okno hlasových pYǭkazoč
111 UpYťsnit mo~Ůosti postavy
112 Odposlechnuto: %1s
113 Hlasové pYǭkazy
114 Hlasové pYǭkazy - %1s
115 Skrýt
118 skrýt
119 %1s
125 pYǭkazy %1s.
126 pYǭkazy.
129 ( ( zobrazit | otevYǭt ) [okno] [hlasových] pYǭkazoĠ| co mám Yǭci [dál] )
130 ZavYǭt okno hlasových pYǭkazoč
131 ( skrýt | zavYǭt ) [okno] [hlasových] pYǭkazoč
140 UpozornŮí: Tato aplikace je chránŮa autorským zákonem a mezinárodními úmluvami. Nepovolené kopírování nebo rozaũYůvání této aplikace nebo jakékoli její
ǡsti je trestné podle ob
šnského a trestního práva a je postihováno maximálními zákonnými sazbami.
146 %1s
150 Globální pYǭkazy
152 -- %1s poslouchá --
160 (nedefinovaný pYǭkaz)
161 Vyslovte jméno postavy, kterou chcete zobrazit.
171 Za chvíli bude mo~Ůé mluvit.
174 -- %1s se pYũpravuje na odposlech --
175 Nic jsem neYťkl.
176 [zobrazit] globální pYǭkazy
177 " "
178 Vstup Yť
ũ není k dispozici.
179 -- %1s neposlouchá --
182 &Skrýt
183 &Zobrazit
186 Po~šdavek nebyl srozumitelný.
187 Vyslovte jméno postavy.
191 Galerie
193 Vlastnosti postavy
194 Vstup Yť
ũ není v
ťaŴinĠk dispozici.
195 Vstup Yť
ũ je vypnut.
197 Bez hlasových pYǭkazoĮ
10120 Program Microsoft Agent nebylo mo~Ůé spustit.
PYťsvŤ
Ŵe se, zda je správnĠnainstalován.
10121 DoaŬo k neznámé chybĠv definici aplikace nebo objektu.
10122 Zadaná animace není podporována.
PYťsvŤ
Ŵe se, zda je název animace správný.
10123 Zadanou metodu nelze pou~ǭt, proto~ť postava je skrytá.
10124 U metody Get byl zadán neplatný parametr Type.
PYťsvŤ
Ŵe se, zda je zadaný parametr Type podporován a správnĠzapsán.
10125 Postava je ji~Ġna
Ŵena.
Zkontrolujte pYťdchozí volání metody Load.
10126 Identifikátor Character ID není platný.
PYťsvŤ
Ŵe se, zda bylo ID definováno a správnĠzapsáno.
10127 Pro tento stav neexistuje ~ǡdná animace.
PYťsvŤ
Ŵe se, zda je k tomuto stavu pYũYšzena animace.
10129 Název pYǭkazu nebyl nalezen.
PYťsvŤ
Ŵe se, zda je zadaný název pYǭkazu správný.
10130 Nastavení aktuální postavy nepodporuje bubliny.
10131 Okno hlasových pYǭkazoĠnelze zobrazit, proto~ť u této postavy nebyla správnĠdefinována podpora vstupu Yť
ũ.
PYťsvŤ
Ŵe se, zda je zapnuta podpora vstupu Yť
ũ, je nainstalován modul rozpoznávání Yť
ũ a pro postavu jsou definovány hlasové pYǭkazy.
10132 Objekt Request nebyl nalezen.
Objekt Request ji~Ġve frontĠanimací postavy neexistuje.
10133 Zadaný objekt Request není platný.
10134 Metoda Stop nebyla pou~ũta správnĮ
Postava nemožť pomocí metody Stop pYťruaũt jinou postavu.
Pou~ũjte metodu Interrupt.
10135 Metoda Interrupt nebyla pou~ũta správnĮ
Postava nemožť pYťruaũt sama sebe.
10136 Metodu Wait nelze pou~ǭt s objektem Request stejné postavy.
10137 Zadaná zálo~ūa není platná.
PYťsvŤ
Ŵe se, zda zadaná zálo~ūa není vyhrazena pro program Microsoft Agent.
10140 Operace byla pYťruaťna, proto~ť byla stisknuta poslechová klávesa.
10141 Operace byla pYťruaťna z doŶodu vstupu Yť
ũ.
10142 Operace byla pYťruaťna aplikací.
10143 Operace byla pYťruaťna, proto~ť postava byla skrytá.
10145 Nainstalovaná verze programu Microsoft Agent nepodporuje verzi datového souboru se zadanou postavou.
Postavu je tYťba aktualizovat.
10146 Zadaný soubor není souborem postavy programu Microsoft Agent.
PYťsvŤ
Ŵe se, zda je název souboru správný.
10147 Zadaný soubor není platný zvukový soubor (.WAV).
10148 Zadaný zvukový soubor není platný nebo neobsahuje správná data.
10149 PYũ pYǭstupu k multimediální sou
ǡsti v po
ǭta
ũ se vyskytl problém.
10150 Program Microsoft Agent nepodporuje zadaný protokol URL.
10151 Nelze získat pYǭstup k danému zvukovému zaYǭzení.
PYťsvŤ
Ŵe se, zda je správnĠnainstalována zvuková karta a pYǭsluaŮé ovlada
ť.
10152 Modul pro pYťvod textu na Yť
Ġnelze spustit.
10153 Sou
ǡst pro synchronizaci Yť
ũ programu Microsoft Agent se nepodaYũlo spustit.
10156 V zadané definici objektu Commands se vyskytl problém.
10157 V textu k vlastnosti Voice pYǭkazu chybí pravá závorka nebo tento text obsahuje levou závorku na nesprávném místĮ
10158 V textu k vlastnosti Voice pYǭkazu chybí pravá hranatá závorka nebo tento text obsahuje levou hranatou závorku na nesprávném místĮ
10159 V textu k vlastnosti Voice pYǭkazu chybí levá závorka, text obsahuje pravou závorku na nesprávném místĠnebo mezi závorkami není ~ǡdný text.
10160 V textu k vlastnosti Voice pYǭkazu chybí levá hranatá závorka, text obsahuje pravou hranatou závorku na nesprávném místĠnebo mezi hranatými závorkami není ~ǡdný text.
10161 V textu k vlastnosti Voice pYǭkazu chybí závorky nebo v nŭ chybí hranaté závorky ur
ŵjící alternativní text.
10162 PYũ pYǭstupu k re~ũmu rozpoznávání Yť
ũ se vyskytl problém.
PYťsvŤ
Ŵe se, zda je modul rozpoznávání Yť
ũ správnĠnainstalován.
10163 Zadaný parametr pYǭkazu Name je ji~Ġdefinován.
10166 Program Microsoft Agent nenalezl ~ǡdné kompatibilní moduly rozpoznávání Yť
ũ.
10173 Verze programu Microsoft Agent je staraǭ ne~Ġzadaný soubor postavy.
PYťsvŤ
Ŵe se, zda je nainstalována správná verze programu Microsoft Agent.
10174 Zadaná operace se nezdaYũla, proto~ť v dialogovém oknĠUpYťsnit mo~Ůosti postavy je u vaťch postav vypnuta mo~Ůost vstupu Yť
ũ.
10175 Zadaný objekt Request ji~Ġbyl z fronty postavy odebrán.
10176 ZprostYťdkovatele Microsoft Agent Data Provider nebylo mo~Ůé spustit.
10177 Zadaná animace není platná.
Je mo~Ůé, ~ť je poaūozená nebo v ní chybí rámce.
10178 Zna
ūu Yť
ũ Lst není mo~Ůé pou~ǭt u dodate
Ůého textu nebo u adresy URL.
10179 Jestli~ť postavu pYťtahujete myaǭ, není mo~Ůé ji pYťsunout.
10180 Zadaný klient programu Agent nebyl nalezen.
10182 Zadaná operace se nezdaYũla, proto~ť její provedení vy~šduje, aby postava byla aktivní.
10183 Zadaný jazyk postavy není v tomto po
ǭta
ũ podporován.
10184 Zadaný modul Yť
ũ nebyl nalezen,
modul není ur
ťn pro zadaný jazyk postavy
nebo je vstup Yť
ũ momentálnĠvypnut.
10185 Zadaný identifikátor mode ID nepodporuje aktuální jazyk dané postavy.
10188 Zadaný modul Yť
ũ nebyl nalezen,
modul není ur
ťn pro zadaný jazyk postavy
nebo je zvukový výstup Yť
ũ momentálnĠvypnut.
10189 Zadaná operace se nezdaYũla, proto~ť v dialogovém oknĠUpYťsnit mo~Ůosti postavy je u vaťch postav vypnuta mo~Ůost zvukového výstupu Yť
ũ.
10191 V po
ǭta
ũ nejsou nainstalovány ~ǡdné standardní postavy.
10192 Verze
10194 Ne
10195 Informace o verzi nejsou k dispozici.
Tento soubor zYťjmĠnení platným souborem postavy programu Microsoft Agent.
10196 }ǡdné
10197 Výchozí postavu a ostatní postavy není mo~Ůé najednou na
ǭst pomocí jediného ovládacího prvku.