agt0408.dll

Cette page liste toutes les ressources du fichiers agt0408.dll référencés sur le site. C'est un fichier du dossier I386 du CD d'installation de Windows XP. Pour le customizer vous pouvez utiliser le décompilateur ResHacker (gratuit) ou PE Explorer (payant).

AVI (Animation)

Bitmap

CUR (Curseur)

Icon (Icône)

GIF (resssources HTML)

JPG (resssources HTML)

PNG (resssources HTML)

String Table

101 Microsoft Agent
102 †νοιγμα̠Àαραθύρου̠"& ροφορικές̠µντολές̢
103 šλείσιμο̠Àαραθύρου̠"& ροφορικές̠µντολές̢
111 •πιλογές̠Çαρακτήρων̠³ια̠Àροχωρημένους̍
112 •ίπατε̠"%1s"
113  ροφορικές̠µντολές̍
114  ροφορικές̠µντολές̠- %1s
115 ‘πόκρυψη̍
118 ±πόκρυψη̍
119 %1s
125 ³ια̠"%1s" µντολές̮
126 µντολές̮
129 ( ( µμφάνιση̠| ¬νοιγμα̠) [Äου͝ [Àαραθύρου͝ [Àροφορικών͝ µντολών̠| Äι̠¼πορώ̠½α̠Àω̠[Äώρα͝ )
130 šλείσιμο̠Àαραθύρου̠" ροφορικές̠µντολές̢
131 ( ±πόκρυψη̠| ºλείσιμο̠) [Äου͝ [Àαραθύρου͝ [Àροφορικών͝ µντολών̍
140  ροσοχή̺ ‘υτό̠Äο̠Àρόγραμμα̠·λεκτρονικού̠Åπολογιστή̠Àροστατεύεται̠±πό̠Äους̠½όμους̠ºαι̠Äις̠´ιεθνείς̠Ãυμβάσεις̠Àερί̠Àνευματικής̠¹διοκτησίας̮ —̠Çωρίς̠¬δεια̠±ναπαραγωγή̠®̠´ιανομή̠¼έρους̠®̠¿λόκληρου̠Äου̠Àρογράμματος̠¼πορεί̠½α̠µπισύρει̠Ãοβαρές̠±στικές̠ºαι̠Àοινικές̠ºυρώσεις̠ºαι̠¸α̠´ιωχθεί̠¼ε̠Äις̠¼εγαλύτερες̠Àοινές̠Àου̠Àροβλέπει̠·̠¹σχύουσα̠½ομοθεσία̮
146 %1s
150 “ενικές̠µντολές̍
152 -- %1s ±κούει̠--
160 (±προσδιόριστη̠µντολή̩
161 “ια̠½α̠µμφανιστεί̠­νας̠Çαρακτήρας̬ Àείτε̠Äο̠Ìνομά̠Äου̮
171  εριμένετε̠³ια̠½α̠¼ιλήσετε̮
174 -- Ÿ̠Çαρακτήρας̠%1s µτοιμάζεται̠½α̠±κούσει̠--
175 ”εν̠¼ίλησα̮
176 [µμφάνιση͝ ³ενικών̠µντολών̍
177 " "
178 —̠µισαγωγή̠¿μιλίας̠´εν̠µίναι̠´ιαθέσιμη̮
179 -- Ÿ̠Çαρακτήρας̠%1s ´εν̠±κούει̠--
182 &‘πόκρυψη̍
183 &•μφάνιση̍
186 ”εν̠ºαταλαβαίνω̠Äο̠±ίτημά̠Ãας̮
187  είτε̠Äο̠Ìνομα̠µνός̠Çαρακτήρα̮
191 £υλλογή̍
193 ™διότητες̠Çαρακτήρων̍
194 —̠µισαγωγή̠¿μιλίας̠´εν̠µίναι̠´ιαθέσιμη̠Ãτα̠µλληνικά̮
195 —̠µισαγωγή̠¿μιλίας̠±πενεργοποιήθηκε̮
197 §ωρίς̠Àροφορικές̠µντολές̮
10120 ”εν̠®ταν̠´υνατή̠·̠µκκίνηση̠Äου̠Microsoft Agent.
’εβαιωθείτε̠Ìτι̠¿̠Microsoft Agent ­χει̠µγκατασταθεί̠Ãωστά̮
10121  αρουσιάστηκε̠¬γνωστο̠Ãφάλμα̠Ãε̠µφαρμογή̠®̠±ντικείμενο̮
10122 ¤ο̠ºαθορισμένο̠ºινούμενο̠Ãχέδιο̠´εν̠Åποστηρίζεται̮
’εβαιωθείτε̠Ìτι̠Äο̠Ìνομα̠Äου̠ºινούμενου̠Ãχεδίου̠µίναι̠Ãωστό̮
10123 —̠ºαθορισμένη̠¼έθοδος̠±πέτυχε̬ µπειδή̠¿̠Çαρακτήρας̠µίναι̠ºρυφός̮
10124 —̠¼έθοδος̠Get ­χει̠ºαθοριστεί̠¼ε̠¼ια̠Àαράμετρο̠Type Àου̠´εν̠µίναι̠­γκυρη̮
’εβαιωθείτε̠Ìτι̠¿̠Äύπος̠Àου̠ºαθορίσατε̠Åποστηρίζεται̠ºαι̠Ìτι̠µίναι̠³ραμμένος̠Ãωστά̮
10125 Ÿ̠Çαρακτήρας̠­χει̠®δη̠Æορτωθεί̮
•λέγξτε̠µάν̠­χει̠µκτελεστεί̠Àροηγουμένως̠·̠¼έθοδος̠Load.
10126 ¤ο̠character ID ´εν̠µίναι̠­γκυρο̮
’εβαιωθείτε̠Ìτι̠Äο̠ID ­χει̠¿ριστεί̠ºαι̠Ìτι̠µίναι̠Ãωστά̠³ραμμένο̮
10127 ”εν̠Åπάρχει̠ºινούμενο̠Ãχέδιο̠³ια̠±υτήν̠Äην̠ºατάσταση̮
’εβαιωθείτε̠Ìτι̠­χει̠¿ριστεί̠ºινούμενο̠Ãχέδιο̠³ια̠±υτήν̠Äην̠ºατάσταση̮
10129 ”εν̠®ταν̠´υνατή̠·̠µύρεση̠Äου̠¿νόματος̠µντολής̮
’εβαιωθείτε̠Ìτι̠Äο̠Ìνομα̠µντολής̠Àου̠ºαθορίσατε̠µίναι̠Ãωστό̮
10130 Ÿι̠Áυθμίσεις̠Äου̠Äρέχοντα̠Çαρακτήρα̠´εν̠Åποστηρίζουν̠Äο̠Ãυννεφάκι̠ºειμένου̮
10131 ”εν̠µίναι̠´υνατή̠·̠µμφάνιση̠Äου̠Àαραθύρου̠" ροφορικές̠µντολές̢, µπειδή̠·̠Åποστήριξη̠µισαγωγής̠¿μιλίας̠´εν̠­χει̠¿ριστεί̠Àλήρως̠³ια̠±υτόν̠Äο̠Çαρακτήρα̮
’εβαιωθείτε̠Ìτι̠·̠µισαγωγή̠¿μιλίας̠µίναι̠µνεργοποιημένη̠ºαι̠Ìτι̠­χουν̠¿ριστεί̠Àροφορικές̠µντολές̠ºαι̠¼ηχανισμός̠±ναγνώρισης̠¿μιλίας̠³ια̠Äο̠Çαρακτήρα̮
10132 ”εν̠®ταν̠´υνατή̠·̠µύρεση̠Äου̠±ντικειμένου̠Request.
¤ο̠±ντικείμενο̠Request ´εν̠Åπάρχει̠Àλέον̠Ãτην̠¿υρά̠ºινούμενου̠Ãχεδίου̠Äων̠Çαρακτήρων̮
10133 ¤ο̠ºαθορισμένο̠±ντικείμενο̠Request ´εν̠µίναι̠­γκυρο̮
10134 —̠¼έθοδος̠Stop ´εν̠Çρησιμοποιήθηκε̠Ãωστά̮
”εν̠µίναι̠´υνατή̠·̠Çρήση̠Äης̠¼εθόδου̠Stop ±πό̠­να̠Çαρακτήρα̠³ια̠Äη̠´ιακοπή̠µνός̠¬λλου̠Çαρακτήρα̮
”οκιμάστε̠Äη̠¼έθοδο̠Interrupt.
10135 —̠¼έθοδος̠Interrupt ´εν̠Çρησιμοποιήθηκε̠Ãωστά̮
”εν̠µίναι̠´υνατή̠·̠´ιακοπή̠µνός̠Çαρακτήρα̠±πό̠Äον̠¯διο̠Äο̠Çαρακτήρα̮
10136 ”εν̠µίναι̠´υνατό̠½α̠Çρησιμοποιηθεί̠·̠¼έθοδος̠Wait ¼ε̠­να̠±ντικείμενο̠Request Äου̠¯διου̠Çαρακτήρα̮
10137 Ÿ̠ºαθορισμένος̠Ãελιδοδείκτης̠´εν̠µίναι̠­γκυρος̮
’εβαιωθείτε̠Ìτι̠¿̠ºαθορισμένος̠Ãελιδοδείκτης̠´εν̠­χει̠´εσμευτεί̠±πό̠Äον̠Microsoft Agent.
10140 —̠»ειτουργία̠´ιακόπηκε̬ µπειδή̠Àιέσατε̠Äο̠ºουμπί̠"‘κρόαση̢.
10141 —̠»ειτουργία̠´ιακόπηκε̠»όγω̠µισαγωγής̠¿μιλίας̮
10142 —̠»ειτουργία̠´ιακόπηκε̠±πό̠Äην̠µφαρμογή̮
10143 —̠»ειτουργία̠´ιακόπηκε̬ µπειδή̠¿̠Çαρακτήρας̠®ταν̠ºρυφός̮
10145 —̠ºαθορισμένη̠­κδοση̠Äου̠±ρχείου̠´εδομένων̠Çαρακτήρα̠´εν̠Åποστηρίζεται̠±πό̠Äην̠µγκατεστημένη̠­κδοση̠Äου̠Microsoft Agent.
 ρέπει̠½α̠µνημερώσετε̠Äο̠Çαρακτήρα̮
10146 ¤ο̠ºαθορισμένο̠±ρχείο̠´εν̠µίναι̠±ρχείο̠Çαρακτήρων̠Äου̠Microsoft Agent.
’εβαιωθείτε̠Ìτι̠Äο̠Ìνομα̠±ρχείου̠µίναι̠Ãωστό̮
10147 ¤ο̠ºαθορισμένο̠±ρχείο̠´εν̠µίναι̠­γκυρο̠±ρχείο̠®χου̠(.WAV).
10148 ¤ο̠ºαθορισμένο̠±ρχείο̠®χου̠´εν̠µίναι̠­γκυρο̠®̠´εν̠Àεριλαμβάνει̠Äα̠Ãωστά̠´εδομένα̮
10149  αρουσιάστηκε̠Àρόβλημα̠Àρόσβασης̠Ãτο̠Ãτοιχείο̠Àολυμέσων̠Äου̠Ãυστήματος̮
10150 ¤ο̠ºαθορισμένο̠Àρωτόκολλο̠URL ´εν̠Åποστηρίζεται̠±πό̠Äον̠Microsoft Agent.
10151 ”εν̠µίναι̠´υνατή̠·̠Àρόσβαση̠Ãτη̠Ãυσκευή̠®χου̮
’εβαιωθείτε̠Ìτι̠·̠ºάρτα̠®χου̠ºαι̠Äα̠Àρογράμματα̠¿δήγησης̠­χουν̠µγκατασταθεί̠Ãωστά̮
10152 ”εν̠µίναι̠´υνατή̠·̠µκκίνηση̠Äου̠¼ηχανισμού̠¼ετατροπής̠ºειμένου̠Ãε̠¿μιλία̮
10153 ¤ο̠Ãτοιχείο̠Ãυγχρονισμού̠¿μιλίας̠Äου̠Microsoft Agent ±πέτυχε̮
10156  αρουσιάστηκε̠Àρόβλημα̠Ãτον̠ºαθορισμένο̠¿ρισμό̠±ντικειμένου̠Commands.
10157 ¤ο̠ºείμενο̠³ια̠Äην̠¹διότητα̠Voice ¼ιας̠µντολής̠´εν̠­χει̠´εξιά̠Àαρένθεση̠®̠Àεριλαμβάνει̠¼ια̠±ριστερή̠Àαρένθεση̠Äοποθετημένη̠Ãε̠»άθος̠¸έση̮
10158 ¤ο̠ºείμενο̠³ια̠Äην̠¹διότητα̠Voice ¼ιας̠µντολής̠´εν̠­χει̠´εξιά̠±γκύλη̠®̠Àεριλαμβάνει̠¼ια̠±ριστερή̠±γκύλη̠Äοποθετημένη̠Ãε̠»άθος̠¸έση̮
10159 ¤ο̠ºείμενο̠³ια̠Äην̠¹διότητα̠Voice ¼ιας̠µντολής̠´εν̠­χει̠±ριστερή̠Àαρένθεση̬ Àεριλαμβάνει̠¼ια̠´εξιά̠Àαρένθεση̠Äοποθετημένη̠Ãε̠»άθος̠¸έση̠®̠´εν̠­χει̠ºείμενο̠±νάμεσα̠Ãτις̠Àαρενθέσεις̮
10160 ¤ο̠ºείμενο̠³ια̠Äην̠¹διότητα̠Voice ¼ιας̠µντολής̠´εν̠­χει̠±ριστερή̠±γκύλη̬ Àεριλαμβάνει̠¼ια̠´εξιά̠±γκύλη̠Äοποθετημένη̠Ãε̠»άθος̠¸έση̠®̠´εν̠­χει̠ºείμενο̠±νάμεσα̠Ãτις̠±γκύλες̮
10161 ¤ο̠ºείμενο̠³ια̠Äην̠¹διότητα̠Voice ¼ιας̠µντολής̠´εν̠­χει̠Àαρενθέσεις̠®̠±γκύλες̠³ια̠Äον̠ºαθορισμό̠µναλλακτικού̠ºειμένου̮
10162  αρουσιάστηκε̠Àρόβλημα̠ºατά̠Äην̠Àρόσβαση̠Ãτη̠»ειτουργία̠±ναγνώρισης̠¿μιλίας̮
’εβαιωθείτε̠Ìτι̠¿̠¼ηχανισμός̠±ναγνώρισης̠¿μιλίας̠­χει̠µγκατασταθεί̠Ãωστά̮
10163 —̠Àαράμετρος̠Name Äης̠ºαθορισμένης̠µντολής̠­χει̠®δη̠¿ριστεί̮
10166 ”εν̠®ταν̠´υνατή̠·̠µύρεση̠Ãυμβατών̠¼ηχανισμών̠±ναγνώρισης̠¿μιλίας̠±πό̠Äον̠Microsoft Agent.
10173 —̠­κδοση̠Äου̠Microsoft Agent Àου̠­χετε̠µγκαταστήσει̠µίναι̠Àαλιότερη̠±πό̠Äο̠ºαθορισμένο̠±ρχείο̠Çαρακτήρων̮
’εβαιωθείτε̠Ìτι̠­χετε̠µγκαταστήσει̠Äη̠Ãωστή̠­κδοση̠Äου̠Microsoft Agent.
10174 —̠ºαθορισμένη̠»ειτουργία̠±πέτυχε̬ µπειδή̠·̠µισαγωγή̠¿μιλίας̠³ια̠Ìλους̠Äους̠Çαρακτήρες̠­χει̠±πενεργοποιηθεί̠Ãτο̠Àαράθυρο̠"•πιλογές̠Çαρακτήρων̠³ια̠Àροχωρημένους̢.
10175 ¤ο̠ºαθορισμένο̠±ντικείμενο̠Request ­χει̠®δη̠ºαταργηθεί̠±πό̠Äην̠¿υρά̠Çαρακτήρων̮
10176 ”εν̠®ταν̠´υνατή̠·̠µκκίνηση̠Äου̠Microsoft Agent Data Provider.
10177 ¤ο̠ºαθορισμένο̠ºινούμενο̠Ãχέδιο̠´εν̠µίναι̠­γκυρο̮
Šσως̠½α̠­χει̠ºαταστραφεί̠®̠½α̠¼ην̠­χει̠ºαρέ̮
10178 ”εν̠µίναι̠´υνατή̠·̠Çρήση̠Äης̠µτικέτας̠¿μιλίας̠"Lst" ¼ε̠Àρόσθετο̠ºείμενο̠®̠URL.
10179 ”εν̠µίναι̠´υνατή̠·̠¼ετακίνηση̠µνός̠Çαρακτήρα̠ºατά̠Äη̠¼εταφορά̠Äου̮
10180 ”εν̠²ρέθηκε̠Äο̠ºαθορισμένο̠Àρόγραμμα̭Àελάτης̠Äου̠Agent.
10182 —̠ºαθορισμένη̠»ειτουργία̠±πέτυχε̬ µπειδή̠¿̠Çαρακτήρας̠Àρέπει̠½α̠µίναι̠µνεργός̮
10183 —̠³λώσσα̠Àου̠ºαθορίστηκε̠³ια̠Äο̠Çαρακτήρα̠´εν̠Åποστηρίζεται̠Ãε̠±υτόν̠Äον̠Åπολογιστή̮
10184 ”εν̠²ρέθηκε̠¿̠ºαθορισμένος̠¼ηχανισμός̠¿μιλίας̬
¿̠¼ηχανισμός̠¿μιλίας̠´εν̠Äαιριάζει̠¼ε̠Äη̠³λώσσα̠Àου̠­χετε̠ºαθορίσει̠³ια̠Äο̠Çαρακτήρα̊®̠·̠µισαγωγή̠¿μιλίας̠µίναι̠±πενεργοποιημένη̮
10185 To mode ID Äου̠ºαθορισμένου̠¼ηχανισμού̠´εν̠Åποστηρίζει̠Äην̠Äρέχουσα̠³λώσσα̠³ια̠Äο̠Çαρακτήρα̮
10188 ”εν̠²ρέθηκε̠¿̠ºαθορισμένος̠¼ηχανισμός̠¿μιλίας̬
¿̠¼ηχανισμός̠¿μιλίας̠´εν̠Äαιριάζει̠¼ε̠Äη̠³λώσσα̠Àου̠­χετε̠ºαθορίσει̠³ια̠Äο̠Çαρακτήρα̬
®̠·̠­ξοδος̠®χου̠¿μιλίας̠µίναι̠±πενεργοποιημένη̮
10189 —̠ºαθορισμένη̠»ειτουργία̠±πέτυχε̬ µπειδή̠±πενεργοποιήθηκε̠·̠­ξοδος̠®χου̠¿μιλίας̠³ια̠Ìλους̠Äους̠Çαρακτήρες̠Ãτο̠Àαράθυρο̠"•πιλογές̠Çαρακτήρων̠³ια̠Àροχωρημένους̢.
10191 ”εν̠­χουν̠µγκατασταθεί̠Äυπικοί̠Çαρακτήρες̠Ãε̠±υτό̠Äο̠Ãύστημα̮
10192 ˆκδοση̍
10194 Œχι̍
10195 ”εν̠Åπάρχουν̠´ιαθέσιμες̠Àληροφορίες̠­κδοσης̮
‘υτό̠Äο̠±ρχείο̠¯σως̠½α̠¼ην̠µίναι̠­γκυρο̠±ρχείο̠Çαρακτήρων̠Äου̠Microsoft Agent.
10196 §ωρίς̠±ναγνωριστικό̍
10197 ”εν̠µίναι̠´υνατή̠·̠Äαυτόχρονη̠Æόρτωση̠Äου̠Àροεπιλεγμένου̠Çαρακτήρα̠ºαι̠¬λλων̠Çαρακτήρων̠±πό̠­να̠¼όνο̠Ãτοιχείο̠µλέγχου̮