agt0415.dll

Cette page liste toutes les ressources du fichiers agt0415.dll référencés sur le site. C'est un fichier du dossier I386 du CD d'installation de Windows XP. Pour le customizer vous pouvez utiliser le décompilateur ResHacker (gratuit) ou PE Explorer (payant).

AVI (Animation)

Bitmap

CUR (Curseur)

Icon (Icône)

GIF (resssources HTML)

JPG (resssources HTML)

PNG (resssources HTML)

String Table

101 Microsoft Agent
102 Otwórz o&kno poleceDĠgBůsowych
103 Zamknij o&kno poleceDĠgBůsowych
111 Zaawansowane opcje postaci
112 UsBŹszano "%1s"
113 Polecenia gBůsowe
114 Polecenia gBůsowe: %1s
115 Ukryj
118 ukryj
119 %1s
125 poleceDĠ "%1s".
126 poleceDĮ
129 ( ( poka|Ġ| otwórz ) [okno] poleceDĠ[gBůsowych] | có|ĠmogĠpowiedzieĠ[teraz] )
130 Zamknij okno poleceDĠgBůsowych
131 ( ukryj | zamknij ) [okno] poleceDĠ[gBůsowych]
140 Ostrze|ťnie: ten program komputerowy jest chroniony prawem autorskim i umowami miŤzynarodowymi. Kopiowanie bŤzĠrozpowszechnianie tego programu lub jakiejkolwiek jego czśţi bez upowa|Ůienia mo|ť spowodowaĠpociŧniţie do odpowiedzialno[ţi cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.
146 %1s
150 Polecenia globalne
152 -- %1s sBŵcha --
160 (polecenie niezdefiniowane)
161 Powiedz nazwĠpostaci, aby jĠwy[ŷietliĮ
171 Czekaj na mówienie.
174 -- %1s przygotowuje siĠdo sBŵchania --
175 Nic nie zostaBů powiedziane.
176 [poka|ŝ polecenia globalne
177 " "
178 Wej[ţie mowy nie jest dostŰne.
179 -- %1s nie sBŵcha --
182 &Ukryj
183 P&oka|č
186 Nie zrozumiano pro[Ţy.
187 Powiedz nazwĠpostaci.
191 Galeria
193 WBš[ţiwo[ţi postaci
194 Wej[ţie mowy nie jest dostŰne w jźyku polskim.
195 WyBąţzono wej[ţie mowy.
197 Brak poleceDĠgBůsowych.
10120 Nie byBů mo|Ŭiwe uruchomienie programu Microsoft Agent.
SprawdzĬ czy program Microsoft Agent jest poprawnie zainstalowany.
10121 WystŰiBĠnieznany bBąŤ aplikacji lub obiektu.
10122 Podana animacja nie jest obsBŵgiwana.
SprawdzĬ czy nazwa animacji jest poprawna.
10123 Podana metoda zawiodBš, poniewa|ĠpostaĠjest ukryta.
10124 Metoda Get zostaBš podana z nieprawidBůwym parametrem Type.
SprawdzĬ czy parametr type, jaki podano, jest obsBŵgiwany i czy jest poprawnie wpisany.
10125 PostaĠjest ju|ĠzaBšdowana.
SprawdzĠpoprzednie wywoBšnia metody Load.
10126 NieprawidBůwy identyfikator Character ID.
SprawdzĬ czy identyfikator ID zostaBĠzdefiniowany i czy jest poprawnie wpisany.
10127 Nie ma |šdnej animacji dla tego stanu.
SprawdzĬ czy animacja zostaBš przypisana do tego stanu.
10129 Nie odnaleziono nazwy polecenia.
SprawdzĬ czy podana nazwa polecenia jest prawidBůwa.
10130 Bie|ąţe ustawienia postaci nie obsBŵgujĠdymków sBůwnych.
10131 Nie mo|Ůa wy[ŷietliĠokna poleceDĠgBůsowych, poniewa|Ġnie dokoDţzono definicji obsBŵgi wej[ţia mowy dla tej postaci.
SprawdzĬ czy wej[ţie mowy jest wBąţzone, czy jest aparat rozpoznawania mowy i czy polecenia gBůsowe sĠzdefiniowane dla postaci.
10132 Nie znaleziono obiektu Request.
Obiekt Request nie istnieje w kolejce animacji postaci.
10133 Podany obiekt Request jest nieprawidBůwy.
10134 Metoda Stop zostaBš niepoprawnie u|Źta.
PostaĠnie mo|ť u|ŹĠmetody Stop, aby przerwaĠinnej postaci.
Spróbuj metody Interrupt.
10135 Metoda Interrupt zostaBš niepoprawnie u|Źta.
PostaĠnie mo|ť przerwaĠsamej sobie.
10136 Nie mo|Ůa u|ŹwaĠmetody Wait z obiektem Request tej samej postaci.
10137 Podana zakBšdka jest nieprawidBůwa..
Upewnij siĬ |ť podana zakBšdka nie jest zarezerwowana przez program Microsoft Agent.
10140 Operacja zostaBš przerwana, poniewa|ĠzostaBĠnaci[ŮiŴy klawisz SBŵchaj.
10141 Operacja zostaBš przerwana przez dane gBůsowe.
10142 Operacja zostaBš przerwana przez aplikacjĮ
10143 Operacja zostaBš przerwana, poniewa|ĠpostaĠbyBš ukryta.
10145 Podana wersja pliku danych postaci nie jest obsBŵgiwana przez zainstalowanĠwersjĠprogramu Microsoft Agent.
Musisz zaktualizowaĠpostaĮ
10146 Podany plik nie jest plikiem postaci programu Microsoft Agent.
SprawdzĬ czy nazwa pliku jest prawidBůwa.
10147 Podany plik nie jest prawidBůwym plikiem dzŷiūowym (.WAV).
10148 Podany plik dzŷiūowy nie jest prawidBůwy lub nie zawiera poprawnych danych.
10149 WystŰiBĠproblem z dostŰem do multimedialnego skBšdnika systemu.
10150 Podany protokóBĠURL nie jest obsBŵgiwany przez program Microsoft Agent.
10151 Nie mo|Ůa uzyskaĠdostŰu do urzŤzenia dzŷiūowego.
SprawdzĬ czy karta dzŷiūowa i sterowniki sĠpoprawnie zainstalowane.
10152 Nie mo|Ůa uruchomiĠaparatu zamiany tekstu na mowĮ
10153 SkBšdnik synchronizacji mowy programu Microsoft Agent zawiódBĮ
10156 Problem w podanej definicji obiektu Commands.
10157 W tek[ţie wBš[ţiwo[ţi Voice polecenia brakuje prawostronnego nawiasu lub lewostronny nawias jest niewBš[ţiwie umieszczony.
10158 W tek[ţie wBš[ţiwo[ţi Voice polecenia brakuje prawostronnego nawiasu kwadratowego lub lewostronny nawias kwadratowy jest niewBš[ţiwie umieszczony.
10159 W tek[ţie wBš[ţiwo[ţi Voice polecenia brakuje lewostronnego nawiasu, prawostronny nawias jest niewBš[ţiwie umieszczony lub miŤzy nawiasami nie ma tekstu.
10160 W tek[ţie wBš[ţiwo[ţi Voice polecenia brakuje lewostronnego nawiasu kwadratowego, prawostronny nawias kwadratowy jest niewBš[ţiwie umieszczony lub miŤzy nawiasami kwadratowymi nie ma tekstu.
10161 W tek[ţie wBš[ţiwo[ţi Voice polecenia brakuje zamykajţych nawiasów lub nawiasów kwadratowych do okre[Ŭania alternatywnego tekstu.
10162 WystŰiBĠproblem dostŰu do trybu rozpoznawania mowy.
SprawdzĬ czy aparat mowy jest poprawnie zainstalowany.
10163 Podany parametr polecenia Name jest ju|Ġzdefiniowany.
10166 Program Microsoft Agent nie mógBĠznalezćĠzgodnych aparatów rozpoznawania mowy.
10173 Zainstalowana wersja programu Microsoft Agent jest starsza od podanego pliku postaci.
SprawdzĬ czy masz zainstalowanĠpoprawnĠwersjĠprogramu Microsoft Agent.
10174 Podana operacja nie udaBš siĬ poniewa|Ġpodawanie mowy zostaBů wyBąţzone dla wszystkich postaci w opcjach zaawansowanych postaci.
10175 Podany obiekt Request zostaBĠju|ĠusuniŴy z kolejki postaci.
10176 Dostawca danych programu Microsoft Agent nie mógBĠbyĠuruchomiony.
10177 Podana animacja nie jest prawidBůwa.
Mo|ť byĠuszkodzona lub nie ma klatek.
10178 Nie mo|Ůa u|ŹwaĠznacznika mowy Lst w dodatkowym tek[ţie lub adresie URL.
10179 Postaci nie mo|Ůa przesuwaĠpodczas przeciŧania.
10180 Nie mo|Ůa znalezćĠpodanego klienta programu Agent.
10182 Podana operacja nie udaBš siĬ poniewa|Ġwymaga ona aktywnej postaci.
10183 Podany jźyk postaci nie jest obsBŵgiwany na tym komputerze.
10184 Nie mo|Ůa znalezćĠpodanego aparatu mowy. Aparat mowy nie odpowiada podanemu jźykowi postaci lub dane gBůsowe sĠobecnie wyBąţzone.
10185 Podany tryb mode ID aparatu nie obsBŵguje obecnego jźyka postaci.
10188 Nie mo|Ůa znalezćĠpodanego aparatu mowy. Aparat mowy nie odpowiada podanemu jźykowi postaci lub wyj[ţie gBůsowe mowy jest obecnie wyBąţzone.
10189 Podana operacja nie udaBš siĬ poniewa|Ġwyj[ţie dzŷiūowe mowy dla wszystkich postaci zostaBů wyBąţzone za pomocĠopcji zaawansowanych postaci.
10191 W tym systemie nie ma zainstalowanych |šdnych standardowych postaci.
10192 Wersja
10194 Nie
10195 Brak informacji o wersji.
Ten plik mo|ť nie byĠprawidBůwym plikiem postaci programu Microsoft Agent.
10196 Brak
10197 Za pomocĠpojedynczego formantu nie mo|Ůa w tym samym czasie zaBšdowaĠdomy[Ŭnej postaci i innych postaci.