agt041f.dll

Cette page liste toutes les ressources du fichiers agt041f.dll référencés sur le site. C'est un fichier du dossier I386 du CD d'installation de Windows XP. Pour le customizer vous pouvez utiliser le décompilateur ResHacker (gratuit) ou PE Explorer (payant).

AVI (Animation)

Bitmap

CUR (Curseur)

Icon (Icône)

GIF (resssources HTML)

JPG (resssources HTML)

PNG (resssources HTML)

String Table

101 Microsoft Agent
102 Ses &Komutlar1ĠPenceresini Aç
103 Ses &Komutlar1ĠPenceresini Kapat
111 Geli_ŭi_ĠKarakter Seçenekleri
112 "%1s" i_ũtildi
113 Ses Komutlar1č
114 Ses Komutlar1Ġ- %1s
115 Gizle
118 gizle
119 %1s
125 "%1s" komutlar1Ġiçin.
126 komutlar için.
129 ( ( show | open ) [the] [voice] commands [window] | what can I say [now] )
130 Ses Komutlar1ĠPenceresini Kapat
131 ( hide | close ) [the] [voice] commands [window]
140 Uyar1ĺ Bu bilgisayar program1Ĭ uluslararas1Ġyapt1Ų1ŭlar ve telif hakk1Ġyasalar1Ġtaraf1Ůdan korunmu_Ŵur. Bu program1Ů tamamen veya bir bölümünün izinsiz üretilmesi veya daıŴ1Ŭmas1Ġsuçtur ve bunu yapanlar hakk1Ůda kanunun yasal ve cezai hükümleri geçerli olacakt1Ų.
146 %1s
150 Genel Komutlar
152 -- %1s dinliyor --
160 (komut tan1ŭlanmad1ĩ
161 Görüntülenecek karakterin ad1Ů1Ġsöyleyin.
171 Lütfen konu_ŭak için bekleyin.
174 -- %1s dinlemeye haz1Ųlan1Źor --
175 Hiçbir _ťy söylemedim.
176 [göster] genel komutlar
177 " "
178 Konu_ŭa girdisi kullan1Ŭabilir deũl.
179 -- %1s dinlemiyor --
182 &Gizle
183 Gö&ster
186 0ųteũniz anla_ıŬmad1Į
187 Lütfen bir karakter ad1Ġsöyleyin.
191 Galeri
193 Karakter Özellikleri
194 Konu_ŭa girdisi Türkçe'de yok.
195 Konu_ŭa girdisi devreden ç1ūar1Ŭd1Į
197 Ses komutlar1Ġyok.
10120 Microsoft Agent ba_Ŭat1Ŭamad1Į
Microsoft Agent'1Ů düzgün yüklendiũnden emin olun.
10121 Bilinmeyen bir uygulama-tan1ŭl1Ġveya nesne-tan1ŭl1Ġhata olu_Ŵu.
10122 Belirtilen animasyon desteklenmedi.
Animasyon ad1Ů1Ů doŲuluŵnu onaylay1Ů.
10123 Karakter gizli olduŵndan belirtilen yöntem ba_šr1ų1ź oldu.
10124 Get yöntemi geçersiz Type parametresiyle belirtildi.
Belirtilen type'1Ů desteklendiũni ve düzgün olarak yaz1Ŭd1ğıŮ1ĠdoŲulay1Ů.
10125 Karakter zaten yüklü.
Önceki Load yöntemi çaŲ1Ŭar1Ů1Ġdenetleyin.
10126 Character ID geçerli deũl.
ID'nin tan1ŭland1ğıŮ1Ġve doŲu yaz1Ŭd1ğıŮ1Ġonaylay1Ů.
10127 Bu durum için animasyon yok.
Bu duruma bir animasyonun atand1ğıŮ1ĠdoŲulay1Ů.
10129 Komut ad1Ġbulunamad1Į
Belirttiũniz komut ad1Ů1Ů doŲuluŵnu onaylay1Ů.
10130 Geçerli karakterin ayarlar1Ġsözcük balonunu desteklemiyor.
10131 Konu_ŭa girdisi desteũ bu karakter için tam olarak tan1ŭlanmad1ğıŮdan Ses Komutlar1ĠPenceresi görüntülenemedi.
Konu_ŭa girdisinin etkinle_Ŵirildiũni, konu_ŭay1Ġtan1ŭa alt yap1ų1Ů1Ů var olduŵnu ve karakter için ses komutlar1Ů1Ů tan1ŭl1Ġolduŵnu doŲulay1Ů.
10132 Request nesnesi bulunmad1Į
Art1ū Request nesnesi karakterin animasyon s1Ųas1Ůda olmayacak.
10133 Belirtilen Request nesnesi geçerli deũl.
10134 Stop yöntemi yanl1şĠkullan1Ŭd1Į
Karakter, ba_ūa bir karakteri kesmek için Stop yöntemini kullanamaz.
Interrupt yöntemini kullanmay1Ġdeneyin.
10135 Interrupt yöntemi yanl1şĠkullan1Ŭd1Į
Karakter kendini kesemez.
10136 Wait yöntemi, ayn1Ġkarakterde Request nesnesiyle birlikte kullan1Ŭamaz.
10137 Belirtilen yer i_šreti geçersiz.
Belirtilen yer i_šretinin Microsoft Agent taraf1Ůdan ayr1Ŭmad1ğıŮdan emin olun.
10140 Dinleme tu_ŵna bas1Ŭd1ğıŮdan i_Ŭem kesildi.
10141 Söylenen girdi nedeniyle i_Ŭem kesildi.
10142 0şŬem, uygulama taraf1Ůdan kesildi.
10143 Karakter gizli olduŵ için i_Ŭem kesildi.
10145 Belirtilen karakter veri dosyas1Ġsürümü, Microsoft Agent'1Ů yüklü sürümü taraf1Ůdan desteklenmiyor.
Karakteri güncelle_Ŵirmeniz gerekiyor.
10146 Belirtilen dosya bir Microsoft Agent karakter dosyas1Ġdeũl.
Dosya ad1Ů1Ů doŲuluŵnu onaylay1Ů.
10147 Belirtilen dosya geçerli bir ses (.WAV) dosyas1Ġdeũl.
10148 Belirtilen ses dosyas1Ġgeçerli deũl veya doŲu veri içermiyor.
10149 Sistemin çoklu ortam bile_ťnine eri_ũrken sorun olu_Ŵu.
10150 Belirtilen URL ileti_ũm kural1ĠMicrosoft Agent taraf1Ůdan desteklenmiyor.
10151 Ses ayg1Ŵ1Ůa eri_ũlemiyor.
Ses kart1Ġve sürücülerinin düzgün yüklendiũni doŲulay1Ů.
10152 Metni konu_ŭaya çevirme alt yap1ų1Ġba_Ŭat1Ŭamad1Į
10153 Microsoft Agent dudak senkronizasyonu bile_ťni ba_šr1ų1ź oldu.
10156 Belirtilen Commands nesnesi tan1ŭ1Ůda sorun var.
10157 Bir komutun Voice özelliũ metninde saĠayraç eksik veya yanl1şĠyerle_Ŵirilmi_Ġbir sol ayraç var.
10158 Bir komutun Voice özelliũ metninde kö_ťli saĠayraç eksik veya yanl1şĠyerle_Ŵirilmi_Ġbir kö_ťli sol ayraç var.
10159 Bir komutun Voice özelliũ metninde sol ayraç eksik, yanl1şĠyerle_Ŵirilmi_ĠsaĠayraç var veya ayraçlar aras1Ůda metin yok.
10160 Bir komutun Voice özelliũ metninde kö_ťli sol ayraç eksik, yanl1şĠyerle_Ŵirilmi_Ġkö_ťli saĠayraç var veya kö_ťli ayraçlar aras1Ůda metin yok.
10161 Bir komutun Voice özelliũ metninin etraf1Ůdaki ayraçlar veya belirtilen diťr metnin kö_ťli ayraçlar1Ġeksik.
10162 Konu_ŭay1Ġtan1ŭa moduna eri_ŭede sorun vard1Į
Konu_ŭa alt yap1ų1Ů1Ů düzgün yüklendiũni doŲulay1Ů.
10163 Belirtilen komut Name parametresi zaten tan1ŭl1Į
10166 Microsoft Agent uyumlu bir konu_ŭa tan1ŭa alt yap1ų1Ġbulamad1Į
10173 Microsoft Agent'1Ů yüklü sürümü belirtilen karakter dosyas1Ůdan daha eski.
Microsoft Agent'1Ů doŲu sürümünün yüklü olduŵnu doŲulay1Ů.
10174 Tüm karakterlerin konu_ŭa girdisi Geli_ŭi_ĠKarakter Seçenekleri'nde devreden ç1ūar1Ŭd1ğıĠiçin belirtilen i_Ŭem ba_šr1ų1ź oldu.
10175 Belirtilen Request nesnesi, karakter s1Ųas1Ůdan zaten ç1ūar1Ŭm1şĮ
10176 Microsoft Agent Veri SaŬay1ţ1Ġba_Ŭat1Ŭamad1Į
10177 Belirtilen animasyon geçerli deũl.
Zarar görmü_Ġolabilir veya çerçevesi olmayabilir.
10178 Lst konu_ŭa etiketi ek metinle veya URL ile kullan1Ŭamaz.
10179 Bir karakter sürüklenirken ta_ıŮamaz.
10180 Belirtilen Arac1Ġistemcisi bulunmad1Į
10182 Belirtilen i_Ŭem karakterin etkin olmas1Ů1Ġgerektirdiũ için belirtilen i_Ŭem ba_šr1ų1ź oldu.
10183 Karakter için belirtilen dil bu bilgisayarda desteklenmiyor.
10184 Belirtilen konu_ŭa alt yap1ų1Ġbulunamad1Į
Konu_ŭa alt yap1ų1Ġkarakter için belirtilen dille e_Ŭe_ŭiyor
veya konu_ŭa girdisi _ŵ anda devreden ç1ūar1Ŭm1şĠdurumda.
10185 Belirtilen alt yap1Ġmode ID'si karakter için geçerli dili desteklemiyor.
10188 Belirtilen konu_ŭa alt yap1ų1Ġbulunamad1Į
Konu_ŭa alt yap1ų1Ġkarakter için belirtilen dille e_Ŭe_ŭiyor
veya konu_ŭa ses ç1ūt1ų1Ġdevreden ç1ūar1Ŭm1şĠdurumda.
10189 Tüm karakterler için konu_ŵlan ses ç1ūt1ų1ĠGeli_ŭi_ĠKarakter Seçenekleri'nde devreden ç1ūar1Ŭd1ğıĠiçin belirtilen i_Ŭem ba_šr1ų1ź oldu.
10191 Bu sistemde yüklü standart karakter yok.
10192 Sürüm
10194 No
10195 Kullan1Ŭabilir sürüm bilgisi yok.
Bu dosya, geçerli bir Microsoft Agent karakter dosyas1Ġolmayabilir.
10196 Yok
10197 Varsay1Ŭan karakter ve diťr karakterler, ayn1Ġanda tek bir denetim taraf1Ůdan yüklenemez.