č( @€€€€€€€€€€ĄĄĄ€€€’’’’’’’’’’’’ˆˆ€xxˆˆ€‡wˆˆˆˆx€‡wˆˆˆˆxxˆˆ€‡wˆˆˆˆxxˆˆ€‡wˆˆˆˆxxˆˆ€‡wˆˆˆˆxxˆˆ€‡··x{ūū›w0·’·—w3{ū™™—3·’·—w3{ū{›w3·’’’÷3ų‡wóų‡xˆˆwpˆš’’’’’’’’’’’’’’’’’ų’’ą’’Ą’’€’’€’’€’’€’’€’’€’’€’’€’’€’’€’’€’’€’’€’’€’’€’’€’’€’’€’’€’’Ą’’š’’ž’’’’’’’’’’’’’